Načítám...
Nákupní řád
  Zpět na úvod

I. Základní ustanovení

Internetový obchod Ozdobime-zahradu.cz provozuje společnost Intya Group s.r.o., Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov, zapsána u Rejstříkového soudu v Praze, oddíl C vložka 230667, IČ 03440788, DIČ CZ03440788, dále jen Provozovatel. Prodej zboží probíhá na základě smluv o obchodním zastoupením se společností Vladeko, spol. s r.o., IČ: 25087088, dále jen Prodávající. Nákup se vždy řídí obchodními podmínkami Prodávajícího viz. obchodní podmínky Vladeko.

 

II. Objednávka

Internetový obchod Ozdobime-zahradu.cz akceptuje pouze objednávky s místem dodání v České republice. Poté, co Kupující dostane e-mailem potvrzení své objednávky nebo bude o přijetí objednávky informován telefonicky, je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou. Při objednání zboží s dodáním mimo území ČR je objednávka neplatná a bude zrušena.

 

III. Platba

Internetový obchod Ozdobime-zahradu.cz umožňuje následující způsoby platby:

a) na dobírku, zákazník platí za zboží v hotovosti až při jeho převzetí.
b) předem na bankovní účet Prodávajícího na základě Předpisu k platbě, který bude Kupujícímu zaslán po ověření objednávky operátorem Provozovatele. Objednávka je v tomto případě ze strany Prodávajícího vyřizována až od okamžiku připsání peněz na jeho bankovní účet.
c) Hotově – zákazník zaplatí zboží při osobním vyzvednutí prodejně.

 

IV. Cena dopravy

Cena dopravného je závislá na Prodávajícím.

1) Na Vámi uvedenou adresu:

a) Dětská hřiště Jungle Gym - 250 Kč vč. DPH při nákupu do 4.000 Kč vč. DPH, při nákupu nad 4.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma.

b) Dřevěné palisády - 400 Kč vč. DPH při nákupu do 5.000 Kč vč. DPH, při nákupu nad 5.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma (zejména kvůli rozměrům a váze produktu).

c) Zahradní jezírka - 130 Kč vč. DPH při nákupu do 1.000 Kč vč. DPH, při nákupu nad 1.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma.

d) Ostatní sortiment - 250 Kč vč. DPH při nákupu do 1.000 Kč vč. DPH, při nákupu nad 1.000 Kč vč. DPH je doprava zdarma.

e) Při kombinaci různého zboží (např. dřevěných palisád a zahradních jezírek) má vždy vyšší prioritu vyšší cena dopravy nebo zboží s dopravou zdarma.

2) Osobní odběr na prodejně - zdarma.

V. Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

Kupující má právo objednávku stornovat kdykoli před jejím potvrzením a bez udání důvodu. Dle zákona 89/2012 Sb. v platném znění má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na jeho náklady) na adresu Prodávajícího.

Pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě, kontaktujte nás prosím na našem emailu: servis@ozdobime-zahradu.cz. Poskytneme Vám asistenci, aby Vaše odstoupení proběhlo v pořádku.

V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o částku nutnou k navrácení do původního a kompletního stavu.

Pokud je zboží kompletní a nepoškozené, firma vrací cenu zboží + dopravného (celková cena včetně dopravy při uzavření kupní smlouvy) na bankovní účet kupujícího (po předchozí domluvě).

 

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případě, kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě Kupujícího; kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává; v případě zjevné chyby v ceně zboží (překlep, softwarová chyba, apod...).

 

VII. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající nebo přepravce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím nebo přepravcem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu nebo přepravci odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího nebo přepravce.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající, přepravce nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat prodávajícího, přepravce nebo zpracovatele o vysvětlení,
b)požadovat, aby prodávající, přepravce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající, přepravce nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající nebo přepravce povinen tuto informaci předat. Prodávající nebo přepravce má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Provozovatel internetového obchodu Ozdobime-zahradu.cz – firma Intya Group s.r.o. je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

VIII. Ukládání cookies

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Co jsou cookies? Jedná se o malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Urychlí se tím proces prohlížení webu, který se díky cookies stává plně použitelným a funkčním.

 

v Praze, dne 9.3.2016